Hoe wordt omgegaan met mijn

Privacy & Algemene Voorwaarden

Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Haarwebwinkel.nl, gevestigd aan Gravenstraat 5, 7461 TM Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
– https://www.haarwebwinkel.nl
– Gravenstraat 5, 7461 TM Rijssen
Persoonsgegevens die wij verwerken
Haarwebwinkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haarwebwinkel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haarwebwinkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Haarwebwinkel.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Haarwebwinkel.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Haarwebwinkel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Haarwebwinkel.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Haarwebwinkel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van twee jaar voor uw account en 7 jaar voor facturen gezien de wettelijke bewaartermijn.
Delen van persoonsgegevens met derden
Haarwebwinkel.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Haarwebwinkel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Haarwebwinkel.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Haarwebwinkel.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Met Google Analytics kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers bekijken, via welke bron (andere website of zoekmachine) bezoekers op onze site komen, welke zoekwoorden gebruikt worden, hoelang ze op een pagina blijven, etc. Deze statistieken gebruiken wij om onze website te verbeteren. Wij kunnen hierbij niet zien wie u bent.

Google AdWords
Op basis van uw Google zoekopdracht wordt een gerichte advertentie in het zoeknetwerk van Google geplaatst. De resultaten die hierbij naar voren komen, kunnen beïnvloed zijn door een eerder bezoek aan onze website. Wij maken doelgroepen op basis van surfgedrag, waarmee Google in staat is om gerichte advertenties in het zoeknetwerk te plaatsen namens Haarwebwinkel.nl. U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte browsers.

Facebook Pixel
Wij maken op onze website gebruik van de zogenoemde ‘Facebook Pixel’. Dit betekent dat er een bestandje in uw browser wordt opgeslagen waarmee Facebook namens Haarwebwinkel.nl gerichte advertenties op uw Facebook- of Instagramtijdlijn kan plaatsen op basis van uw surfgedrag tijdens een lopende Facebookcampagne. Wij kunnen uit de verzamelde gegevens niet opmaken wie u bent. Er wordt alleen een registratie gemaakt van de pagina’s die u bezoekt en wanneer u deze bezoekt. Deze gegevens worden gekoppeld aan uw (anonieme) Facebookprofielgegevens, op basis waarvan een advertentiepubliek gemaakt wordt. Wilt u niet dat deze gegevens worden verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties, dan kunt u terecht op de website van AboutAds of YourOnlineChoicesHier kunt u de betreffende instellingen gemakkelijk wijzigen.

Overige informatie
Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google en sociale netwerkaanbieders, zoals Facebook, omgaan met de verzamelde gegevens. Echter zijn deze aanbieders aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Klik hier voor het privacybeleid van Facebook
Klik hier voor het privacybeleid van Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haarwebwinkel.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@haarwebwinkel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Haarwebwinkel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haarwebwinkel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info (@) haarwebwinkel.nl

Cookie Policy

De website van Haarwebwinkel.nl, www.haarwebwinkel.nl, maakt gebruik van enkele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze worden gebruikt om onze websites te verbeteren en websitestatistieken te verzamelen.

Welke cookies gebruiken wij?

Cookies voor website analyse
Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Lees hierover meer in onze privacyverklaring.

Social media cookies
Haarwebwinkel.nl maakt gebruik van functionaliteiten van Facebook, waaronder de Facebook Pixel. Lees hierover meer in onze privacyvcrklaring.

Weten cookies wie ik ben?
Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens kan een cookie niet weten. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. De cookies bevatten anonieme informatie en kunnen dus nooit worden gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen.

Cookies verwijderen
Met een aantal simpele stappen kunt u cookies uitzetten via uw browser. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de website van de Consumentenbond, die hier een hele duidelijke uitleg geeft over het verwijderen van cookies uit verschillende browsers.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Haarwebwinkel.nl

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Haarwebwinkel.nl
Gravenstraat 5
7461 TM RIJSSEN
E-mailadres: info@haarwebwinkel.nl
KvK-nummer: 08183258

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een zo volledige en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer vermeldt op de website de volgende informatie:

 1. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
De consument heeft wettelijk het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het / de  product(en) retour te sturen. De consument krijgt dan het volledige aankoopbedrag van de product(en) gecrediteerd. De kosten voor retour van consument thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van consument. Indien consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking met labels (indien van toepassing) aan de ondernemer geretourneerd worden.

Het retourneren van een product kan wanneer cosument vooraf schriftelijk of per e-mail een verzoek voor terugname van de product(en) doet. Consument ontvangt een bevestiging van ondernemer met daarbij de juiste (adres)gegevens voor retourzending en het formulier voor herroeping. Het formulier voor herroeping is tevens op de website te downloaden onder Klantenservice –> Ruilen en Retourneren.

Consument zal vervolgens het verschuldigde aankoopbedrag van het  / de product(en) binnen 14 dagen na aanmelding van retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Indien gewenst kan consument een tegoedcode ontvangen t.w.v. het aankoopbedrag van de artikelen.

Retourzendingen dienen op die manier retour gestuurd te worden, dat de artikelen onbeschadigd bij ondernemer aankomen. Retourzending per brievenbuspost wordt afgeraden. Dit om te voorkomen dat retourzendingen niet bij ondernemer aankomen wanneer consument kiest voor onverzekerde en ontraceerbare brievenbuspost. Consument is als verzender bent ten alle tijden bij wet verantwoordelijk en aansprakelijk dat de retourzending bij ondernemer aankomt, ongeacht de gekozen verzendmethode. Kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de consument.

Ondernemer controleert ieder retour gezonden product bij binnenkomst op schade, defect en/of verpakking. Wanneer een gedeelte van de bestelling retour gezonden wordt, worden de verzendkosten voor verzending van uw bestelling niet gecrediteerd.

Omruilen is helaas niet mogelijk; consument dient een nieuwe bestelling te plaatsen. Indien consument andere artikelen wenst, kan consument de bestelling opnieuw plaatsen en een tegoedcode ontvangen.
Voor het aanmelden van retourzendingen kan consument een e-mail sturen naar retour@haarwebwinkel.nl

 

Artikel 7 – Kosten  in geval van herroeping
Wanneer de bestelling nog niet verzonden is, zal terugbetaling per bank inclusief verzendkosten kosteloos plaatsvinden. Wanneer de bestelling reeds verzonden is, gelden bovenstaande herroepingsvoorwaarden.

De bestelling wordt met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd en de artikelen worden voor verzending gecontroleerd op eventuele defecten/beschadigingen. Haarwebwinkel.nl verzoekt u vriendelijk na ontvangst van uw bestelling de artikelen te controleren. Wanneer de consument onverhoopt onvolkomenheden constateert, dient  de consument binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling contact met Haarwebwinkel.nl op te nemen. Na deze termijn kan Haarwebwinkel.nl u hiermee helaas niet meer van dienst zijn.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
De volgende producten zijn uitgesloten van herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden:

 • Verzegelde producten. Sommige artikelen kunnen verzegeld zijn i.v.m. persoonlijke hygiëne. Wanneer de verzegeling verbroken is, mag het product niet geretourneerd worden.
 • Make-up artikelen kunnen vanwege hygiëne niet geretourneerd worden.
 • Producten die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; producten welke op uw verzoek gefabriceerd zijn in een bepaalde kleur, producten welke niet standaard in de webwinkel aangeboden worden en op uw verzoek voor u besteld zijn, etc.
 • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; gepersonaliseerde producten met naam/datum of andere personalia (denk hierbij aan gepersonaliseerde taarttoppers).

 

Artikel 9 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of koerswisselingen.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld indien van toepassing. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Levertijd
De levertijd welke bij de artikelen vermeld staat is een indicatie. Haarwebwinkel.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden wanneer artikelen niet voor de door u gewenste datum geleverd kunnen worden.

 

Artikel 11 – Verzending
Haarwebwinkel.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de bestelling van de consument te laat geleverd wordt.

 

Artikel 12 – Kortingscode / actievoorwaarden
Kortingscodes zijn geldig vanaf en tot en met de aangegeven datum. Bij reeds geplaatste bestellingen kan de kortingscode achteraf niet meer ingevoerd of verrekend worden.

Contactopties

Heb je vragen over onze privacyverklaring of cookie policy?
Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  Contactformulier

  X